Algemene voorwaarden

I. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Boeckie.

2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3. Boeckie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

4. Door het gebruik van deze website www.boeckie.be en/of het plaatsen van een bestellingen aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.

II. Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Boeckie op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

2. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen is de Koper akkoord dat hierdoor een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het gebrek aan een gewone schriftelijke handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en het aanvaarden daarvan.

3. Voor zover toegestaan door de wet gelden de elektronische bestanden van Boeckie hierbij als bewijs.

4. Indien Boeckie de bestelling niet kan uitvoeren zal de Koper hiervan tijdig in kennis gesteld worden, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

5. Boeckie.be behoudt het recht beroep te doen op derden bij uitvoering van een overeenkomst met de koper.

III. Prijzen

1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€) en exclusief verzendkosten.

2. Boeckie behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die Boeckie in haar orderbevestiging aan de Koper heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Boeckie worden gecorrigeerd.

IV. Betaling

1. Bij bestellingen via www.boeckie.be  kan enkel betaald worden via een overschrijving.

2. Boeckie zal na het aanvaarden van de bestelling (orderbevestiging) de Koper een factuur verzenden per e-mail. 

3. De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in Euro van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten.

4. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur.

V. Levering en leveringstermijn

1. Bestellingen worden verzonden met Bpost.

2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na betaling. Wij trachten de bestellingen binnen de 7 dagen te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn 14 dagen na betaling van u bestelling.

3. Boeckie is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij zending aan de verpakking of het product ontstaat.

4. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Boeckie.

5. Verzendkosten binnen België bedragen € 1,69.

6. Verzendkosten naar Nederland bedragen € 3,74.

7. Leveringen vinden plaats op het door de Koper opgegeven adres tijdens de bestelling.

VI. Onderzoeken en klachtentermijn

1. De Koper heeft de verplichting om bij de aflevering de producten te onderzoeken. Daarbij behoort De Koper te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, Boeckie schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boeckie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde exclusief verzendingskosten terug te betalen.

3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

VII. Recht van verzaking en ruiling

1. De Consument heeft volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 “Het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

3. In het geval dat de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent is deze verplicht hier schriftelijk melding van te maken aan Boeckie binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering van het product. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Boeckie. De terugzending dient eveneens te gebeuren binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

4. Boeckie is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5. Indien blijkt dat de teruggestuurde producten gebruikt of beschadigd zijn, vervalt het verzakingsrecht. 

6. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden teruggestuurd, de Koper zal dan instaan voor de verzendingskosten hiervan.

VIII. Producten

1. Buttons zijn accessoires, enkel bedoeld om op stof aan te brengen niet bedoeld als speelgoed. 

2. Kleuren in de producten kunnen afwijken met hun foto’s en afbeeldingen op de website. Instellingen en beeldschermen kunnen een afwijking veroorzaken in de kleuren. Boeckie tracht de foto’s waarheidsgetrouw vast te leggen in een zo natuurlijk mogelijk licht om zoveel mogelijk kleurafwijkingen te voorkomen.

IX. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de Koper de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op De Koper over.

X. Overmacht

1. In geval van overmacht is Boeckie niet gehouden verplichtingen jegens de Koper na te komen. Boeckie is gerechtigd verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boeckie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

XI. Intellectuele Eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Boeckie of andere rechthebbenden.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boeckie of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

XII. Privacy

1. Door gebruik te maken van de webshop stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Boeckie van bepaalde persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van Boeckie voor klantenadministratie. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. 

2. De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Voor alle bestellingen en leveringen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Ingeval van geschil of discussie zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

XIV. Diverse bepalingen

1. De maatschappelijke zetel van Boeckie is gevestigd te 2440 Geel, Logen 65 bus 4, met ondernemingsnummer 0536.923.407. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Boeckie op vermeld adres of naar het e-mail adres info@boeckie.be.

2. Boeckie tracht zo spoedig mogelijk ontvangen e-mails te beantwoorden.

3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.